ΕΝΩΣΙΣ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟ
Πρώην Αγγλικό ΟWL.
Έν εκ των τριών ταχυπλόων αγορασθέντων υπό της "Κεντρικής Υπέρ Κρητών Επιτροπής" δι' ενίσχυσιν της Κρητικής Επαναστάσεως του 1866-68
Εναυπηγήθη στην Αγγλία το 1860.
Εχρησιμοποίηθη για την διάσπαση του αποκλεισμού της Κρήτης με πλήρωμα κατώτερο προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού αν και επισήμως εθεωρείτο εμπορικό πλοίο
Εξετέλεσε 46 καταδρομές-ανεφοδιασμούς προς ενίσχυσιν των επαναστατών με κυβερνήτη τον ηρωικό Ν. Σουρμελή.
Στις 2 Δεκεμβρίου 1868 συνήντησε έξω από την Σύρο μοίρα του Τουρκικού στόλου αποτελουμένη από δύο εύδρομα και μία φρεγάτα υπό τον Hobart πασά. Στην ναυμαχία που επηκολούθησε, η ΕΝΩΣΙΣ προξένησε ζημίες τόσο στο εύδρομο IZZEDDIN όσο και στην φρεγάτα-ναυαρχίδα HUDAVENDIGAR και κατέφυγε στην Σύρο. Εν συνεχεία π Τουρκικός Στόλος απέκλεισε την Σύρο ως τις 9 Ιανουαρίου 1869 οπότε απεσύρθη κατόπιν διαπραγματεύσεων.
Μετά την αποτυχία και τερματισμό της Κρητικής Επαναστάσεως ενετάγη στο Πολεμικό Ναυτικό.
Παρωπλίσθη το 1880.
Η ονομασία ΕΝΩΣΙΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Το Ατμόπλοιο ΕΝΩΣΙΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ