ΠΡΩΤΕΥΣ (S113)

Φωτογραφίες

Highslide JS
Highslide JS


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Εναυπηγήθη: 1 Οκτωβρίου 1969 στα Ναυπηγεία Howaldtswerke Kιέλου Γερμανίας.
Καθειλκύσθη: 1 Φεβρουαρίου 1972.
Παρελήφθη: 22 Νοεμβρίου 1972 από τον Πχη Τ. Μασούρα.
Κατέπλευσε εις Ελλάδα και ενετάγη στον Στόλο:16 Μαρτίου 1973.
Το Υποβρύχιο ΠΡΩΤΕΥΣ είναι το 2o κατα σειρά από τα 2 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Το άλλο πλοίο ήτο το εξής:
  • 1... Το Υποβρύχιο ΠΡΩΤΕΥΣ το οποίον ενετάγη το 1929 και εβυθίσθη αύτανδρο στις 29 Δεκεμβρίου 1940.
Του ιδίου τύπου ΓΛΑΥΚΟΣ (S110), ΝΗΡΕΥΣ (S111), ΤΡΙΤΩΝ (S112).
Το Υποβρύχιο ΠΡΩΤΕΥΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ