ΤΡΙΤΩΝ (S112)

Φωτογραφίες

Highslide JS


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Εναυπηγήθη: 1 Ιουνίου 1969 στα Ναυπηγεία Howaldtswerke Kιέλου Γερμανίας.
Καθειλκύσθη: 19 Οκτωβρίου 1971.
Παρελήφθη: 8 Αυγούστου 1972 από τον Πχη Ι. Μανιατάκη.
Κατέπλευσε εις Ελλάδα και ενετάγη στον Στόλο:11 Νοεμβρίου 1972.
Το Υποβρύχιο ΤΡΙΤΩΝ είναι το 2o κατα σειρά από τα 2 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Το άλλο πλοίο ήτο το εξής:
  • 1... Το Υποβρύχιο ΤΡΙΤΩΝ το οποίον ενετάγη το 1930 και εβυθίσθη στις 16 Νοεμβρίου 1942
Του ιδίου τύπου ΓΛΑΥΚΟΣ (S110), ΝΗΡΕΥΣ (S111), ΠΡΩΤΕΥΣ (S113).
Το Υποβρύχιο ΤΡΙΤΩΝ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ