ΝΗΡΕΥΣ (S111)

Φωτογραφίες

Highslide JS


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Εναυπηγήθη: 15 Ιανουαρίου 1969 στα Ναυπηγεία Howaldtswerke Kιέλου Γερμανίας.
Καθειλκύσθη: 7 Ιουνίου 1971.
Παρελήφθη: 10 Φεβρουαρίου 1972 από τον Πχη Γ. Σιδέρη.
Κατέπλευσε εις Ελλάδα και ενετάγη στον Στόλο:19 Ιουνίου 1972.
Το Υποβρύχιο ΝΗΡΕΥΣ είναι το 2o κατα σειρά από τα 2 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Το άλλο πλοίο ήτο το εξής:
  • 1... Το Υποβρύχιο ΝΗΡΕΥΣ το οποίον ενετάγη το 1930 και παρωπλίσθη το 1947.
Του ιδίου τύπου ΓΛΑΥΚΟΣ (S110), ΠΡΩΤΕΥΣ (S113), ΤΡΙΤΩΝ (S112).
Το Υποβρύχιο ΝΗΡΕΥΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ