ΓΛΑΥΚΟΣ (S110)

Φωτογραφίες

Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Εναυπηγήθη: 1 Σεπτεμβρίου 1968 στα Ναυπηγεία Howaldtswerke Kιέλου Γερμανίας.
Καθειλκύσθη: 15 Σεπτεμβρίου 1970.
Παρελήφθη: 6 Σεπτεμβρίου 1972 από τον Πχη Γ. Πουλοπάτη.
Κατέπλευσε εις Ελλάδα και ενετάγη στον Στόλο: 6 Δεκεμβρίου 1971.
Το Υποβρύχιο ΓΛΑΥΚΟΣ είναι το 3o κατα σειρά από τα 3 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 1... O Κέρκουρος ΓΛΑΥΚΟΣ το οποίον ενετάγη το 1834 και παρωπλίσθη το 1871.
  • 2... Το Υποβρύχιο ΓΛΑΥΚΟΣ που ενετάγη το 1930 και εβυθίσθη κατόπιν αεροπορικής επιδρομής, επισκευαζόμενο στην Μάλτα το 1942.
Του ιδίου τύπου, ΝΗΡΕΥΣ (S111), ΠΡΩΤΕΥΣ (S113), ΤΡΙΤΩΝ (S112).
Το Υποβρύχιο ΓΛΑΥΚΟΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ