ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΤΡΙΗΡΗΣ
Η ναυπήγησίς της άρχισε το 1985 και ωλοκληρώθη το 1987
Ενετάγη στον Ελληνικό Στόλο το 1987
Υπέστη γενική συντήρηση το 1992
Εκτίθεται στο Άλσος Ναυτικής Παραδόσεως στον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου.
Η ονομασία ΟΛΥΜΠΙΑΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
ΟΛΥΜΠΙΑΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ