ΤΡΙΧΩΝΙΣ (A 466)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ
Πρώην γερμανικό FW-6
Εναυπηγήθη στις 4 Νοεμβρίου 1963 στο Renke, Hamburg
Καθειλκύσθη στις 25 Φεβρουαρίου 1964
Ενετάγη στον Γερμανικό Στόλο στις 19 Ιουνίου 1964
Παρεχωρήθη από τον Γερμανικό Στόλο στις 5 Μαρτίου 1991
Ενετάγη στον Ελληνικό Στόλο στις 28 Φεβρουαρίου 1991.
Το Υ/Φ ΤΡΙΧΩΝΙΣ είναι το 2o κατα σειρά από τα 2 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Το άλλο πλοίο ήτο το εξής:
  • 1... Το Υ/Φ ΤΡΙΧΩΝΙΣ που ενετάγη το 1955 και παρωπλίσθη το 1976
Του ιδίου τύπου ΚΕΡΚΙΝΗ (A 433).
Το Υ/Φ ΤΡΙΧΩΝΙΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ