ΜΙΝΩΣ (A 436)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Πρώην γερμανικό ΜELLUM Y 813.
Εναυπηγήθη στις 23 Οκτωβρίου 1958.
Παρωπλίσθη από τον Γερμανικό Στόλο στις 20 Δεκεμβρίου 1990.
Ενετάγη στον Ελληνικό Στόλο στις 25 Απριλίου 1991.
Η ονομασία ΜΙΝΩΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου ΑΙΓΕΥΣ (A 438), ΠΕΛΙΑΣ (A 437), ΠΗΛΕΥΣ (A 413).
Το Μικρό Ριμουλκό Λιμένος ΜΙΝΩΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ