ΚΕΡΚΙΝΗ (A 433)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ
Πρώην γερμανικό FW-3
Εναυπηγήθη στις 14 Ιουνίου 1963 στο Jadewerft, Wilhelmshaven
Καθειλκύσθη στις 15 Οκτωβρίου 1963
Ενετάγη στον Γερμανικό Στόλο στις 11 Mαίου 1963
Παρεχωρήθη από τον Γερμανικό Στόλο στις 22 Απριλίου 1976
Πρώτος κυβερνήτης ο Πχης Α. Δούμουρας
Ενετάγη στον Ελληνικό Στόλο στις 8 Ιουνίου 1976.
Η ονομασία ΚΕΡΚΙΝΗ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου, ΤΡΙΧΩΝΙΣ (A 466).
Το Υ/Φ ΚΕΡΚΙΝΗ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ