ΠΗΛΕΥΣ (A 413)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Πρώην γερμανικό LUTJE HORN Y 812.
Εναυπηγήθη στις 9 Μαίου 1958.
Παρωπλίσθη από τον Γερμανικό Στόλο στις 18 Δεκεμβρίου 1989.
Ενετάγη στον Ελληνικό Στόλο στις 5 Μαρτίου 1989.
Η ονομασία ΠΗΛΕΥΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου ΑΙΓΕΥΣ (A 438), ΜΙΝΩΣ (A 436), ΠΕΛΙΑΣ (A 437).
Το Μικρό Ριμουλκό Λιμένος ΠΗΛΕΥΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ