τύπου US-3006

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Ολικό μήκος 32.61μ.
  • Μέγιστο πλάτος 8,08μ.
  • Μέγιστο βύθισμα 3.71μ..
  • Εκτόπισμα 295τ.
  • Ταχύτης Μεγίστη 12.75 κόμβοι
  • Αυτονομία 3.300νμ με 12 κόμβους
  • Καύσιμο 54τ.
  • Ηλεκτρισμός 80kW
  • Aριθμός Ενδιαιτήσεων 16
 • ΠΡΟΩΣΗ
  • 1 πετρελαιοκινητήρ Fairbanks-Morse 38D1/4, 1 έλιξ 1200 hp.  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ