Ιστορική Τρίηρης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Ολικό μήκος 37.0μ.
  • Μέγιστο πλάτος 5,2μ.
  • Μέγιστο βύθισμα 1.5μ..
  • Εκτόπισμα πλήρες φόρτου 120τ.
  • Ταχύτης 9-12 κόμβοι
  • Aριθμός Ενδιαιτήσεων 170 ερέται και 10 αξιωματικοί.  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ