Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Ολικό μήκος 32,7μ.
  • Μέγιστο πλάτος 6,1μ.
  • Μέγιστο βύθισμα 2,5μ.
  • Εκτόπισμα 252 τ. πλήρες φόρτου
  • Ταχύτης 12,5 κόμβοι
  • Αριθμός Ενδιαιτήσεων 32 άτομα
 • ΠΡΟΩΣΗ
  • 2 x Ντίζελ MAN D2842LE, 1220hp (2x660)
  • 1 έλιξ  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ