Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Ολικό μήκος 63,1μ.
  • Μέγιστο πλάτος 11,6μ.
  • Μέγιστο βύθισμα 4,0μ.
  • Εκτόπισμα 1.380 τόν. (1.480 πλήρες φόρτου)
  • Ταχύτης 15 κόμβοι
  • Αριθμός Ενδιαιτήσεων 74 άτομα
 • ΠΡΟΩΣΗ
  • 2 Ντήζελ GM Detroit Diesel 12V92 TA, 1800hp
  • 2 έλικες  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ