2η Μ.Σ.Ε.Π.

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Ιδρύθηκε το 1963 με σκοπό την επιτήρηση του εναερίου χώρου και την παροχή πληροφοριών εγκαίρου προειδοποίησης.
Το 1973 πραγματοποιήθηκε μετάπτωση της λειτουργίας της μονάδας από manual σε ημιαυτόματο σύστημα αντικαθιστώντας το παλιό RADAR.
Το 1995 αναβαθμίστηκε με την εγκατάσταση νέου RADAR τύπου HR/3000.  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ