1ο ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΘυρεόςΙστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Η Μονάδα συγκροτήθηκε τον Ιούνιο του 1955 ως 1η Μοίρα Κέντρου Ελέγχου & Προειδοποίησης του Συστήματος Αεράμυνας, με RADARS τύπου: AN/TPS 1E (έρευνας) και AN/TPS10 D (ύψους).
Το 1973 τοποθετήθηκε νέο RADAR τύπου MPR τριών διαστάσεων.
Το 1983 η Μονάδα μετονομάστηκε σε 1η Μοίρα Κυρίου Σταθμού και εμπλουτίσθηκε με ανάλογα ηλεκτρονικά συστήματα για να διασυνδεθεί με επίγεια και αερομεταφερόμενα RADAR έρευνας ως και με RADAR πυραυλικών συστημάτων.
Τέλος, τον Ιούνιο του 2005 στα πλαίσια αναδιοργάνωσης του συστήματος Αεράμυνας, αναβαθμίστηκε σε κύριο-κομβικό RADAR του Βορείου Τομέα Αεράμυνας φέροντας τη σημερινή του ονομασία.
Σήμερα το 1ο Κ.Ε.Π. λειτουργώντας στα πλαίσια του ενοποιημένου διακλαδικού συστήματος Αεράμυνας της χώρας, εγγυάται την αντιμετώπιση της απειλής, επανδρωμένων και μη Α/φων, επιθετικών Ε/Π, βαλλιστικών πυραύλων. Εγγυάται την επιβίωση των φίλιων δυνάμεων, την περαιτέρω διεξαγωγή των επιχειρήσεων αλλά και την προστασία των ζωτικών περιοχών της χώρας.
Με τη διαπίστωση, ολοένα και περισσότερο ότι η διαλειτουργικότητα των συστημάτων αεράμυνας αποτελεί βασικό πολλαπλασιαστή ισχύος των επιχειρήσεων Αεράμυνας, οι οποίες επιχειρήσεις εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το συντονισμό μεταξύ τους, το 1ο Κ.Ε.Π., ως κύριο RADAR του Βορειοελλαδικού χώρου, ασκεί τον έλεγχο και τον συντονισμό των μέσων Αεράμυνας (Επιγείων-Αερομεταφερομένων RADAR-Α/φων και πυραυλικών συστημάτων) στον τομέα του, σύμφωνα με τις εντολές του Διοικητού Αεράμυνας και τις αρμοδιότητες οι οποίες του έχουν εκχωρηθεί.  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ