τύπου Heppens

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Ολικό μήκος 26.51μ.
  • Μέγιστο πλάτος 7,42μ.
  • Μέγιστο βύθισμα 2.81μ..
  • Εκτόπισμα 232τ., πλήρες φόρτου 319τ.
  • Ταχύτης Μεγίστη 12 κόμβοι
  • Ηλεκτρισμός 120kW
  • Aριθμός Ενδιαιτήσεων 6
 • ΠΡΟΩΣΗ
  • 1 πετρελαιοκινητήρ MWM 8κύλινδρος, 800 hp.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
  • Ραντάρ ναυτιλίας.  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ